بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد جی اس ام باتری کاملا محفوظ می باشد

 

 با توجه به اختلال تلفن دفتر در صورت لزوم 09383323434 می توانید تماس بگیرید

 

راههای تشخیص شارژر و کابل اصلی سامسونگ از تقلبی

 راههای تشخیص شارژر و کابل اصلی سامسونگ از تقلبی
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/10/05 1 نظر

شارژر های تقلبی از نظر ظاهری خلیلی شبیه به شارژر و کابل ارجینال هست باید توجه داشته باشید که استفاده از شارژر های تقلبی علاوه بر خرابی باتری موبایل آسیب جدی به گوشی شما وارد می کند  با توجه به قیمت های زیاد گوشی برای اینکه گوشی شما  آسیب نبینه و به راحتی بتوانید شارژر و کابل اصلی را تشخیص بدید با ما همراه باشید.

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

تشخیص اصل بودن شارژر

                    سامسونگ


 در بین عموم مردم به این صورت جا افتاده که استفاده از هر نوع کابل و شارژری  که دم دست هست می توان باتری دستگاه شما را شارژ کند اسـتفاده می کنند از یـک شـارژر تقلبـی و فیـک بـرای شـارژ کـردن دسـتگاه سامسـونگ می توانـد پیامدهـای منفـی و خطرسـازی داشـته باشـد. سامسونگ توصیه می کند که از شارژر های اصل سامسونگ یا تاییده شده که به طور خاص برای استفاده با محصولات سامسونگ طراحی شده اند استفاده کنید. استفاده از باتری ها، کابل ها و شارژرهای ناسازگار ممکن است ایمن نباشد علاوه بر آسیب رساندن به باتری موبایل می تولند دستگاه شما را خراب کند یا باعث آسیب های فیزیکی به موبایل شما شود.

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

 

هچنیـن مشـکلاتی ماننـد زودخالـی شـدن باتـری یـا دیـر شـارژ شـدن باتری  میتوانـد شـما را در ایـن حالت عـذاب دهد. البتـه نباید از خطرهایـی کـه بـرای باتـری و سـخت افـزار شـما هنـگام اسـتفاده از شـارژر فیـک پیش می آیـد چشـم پوشـی کـرد. در ایـن مقاله قصـد داریم روشـی فوق العاده آسـان و سـریع را بـرای شناسـایی شـارژر اصـل سامسـونگ از شـارژر تقلبـی را آمـوزش دهیم با ما همراه باشید.


با این جمله آیا مشتاق تر نشدید برای این که تفاوت های بین کابل و شارژهای تقلبی و اصلی سامسونگ را پیدا کنید؟


دلایلی که نباید از یک کابل شارژ تقلبی استفاده نکنید:


•    آسیب  زدن به باتری یا گوشی


•    آتش سوزی الکتریکی


•    خراب شدن و آسیب دیدن کابل به خاطر استاندارد های کیفیتی ضعیف


•    کابل ها ممکن است شکننده تر باشند و درون دستگاه شما بشکنند


•    کابل ها ممکن است زیاد از حد داغ شده و منجر به آتش سوزی شوند


•    ممکن است کابل های تقلبی به خوبی درون آداپتور یا گوشی چفت نشوند.


•    عدم توانایی در همگام سازی دستگاه شما با کامپیوترتان و ...

 

 

 

البته باید توجه داشت که شارژر و کابل هم جز کالای مصرفی برای یک گوشی محسوب می شود و بعد از مدتی دچار قطع و وصل شدن جریان شارژ در کابل ها یا ممکن هست که اصلا شارژر ها شارژ نکنند در این مواقع حتما سعی کنید با خرید کابل و شارژر اصلی سامسونگ  علاوه بر عمر طولانی تر این محصول با عث حفظ سلامت گوشی شما هم خواهد شد یکی از دلایل باد کردن باتری موبایل استقاده از شارژر های تقلبی می باشد  برای اینکه بتوانید به راحتی شارژر اصلی را تشخیص دهید  با ما همرا باشید

 

خرید شارژر اصلی سامسونگ

 

تشخیص اصل بودن آداپتور شارژر سامسونگ


بـرای تشـخیص اصـل بودن شـارژر سامسـونگ لازم اسـت تا به یک سـری نـکات کلیدی و مهـم دقـت کنیـد. از این پـس به راحتی   میتوانید شـارژرهای اصـل را از تقلبی تشـخیص دهید. این نـکات عبارتند از:


توجه به آرم سامسونگ روی آداپتور


آرم سامسـونگ بایـد بـا فونـت معمـول و واقعـی آن بـه صـورت لیـزری و بـدون هیچگونه رنـگ رفتگـی چـاپ شـده باشـد. ایـن آرم      میتوانـد بـه سـادگی شـما را در تشـخیص اصل بـودن شـارژر سامسـونگ یـاری دهـد. البتـه بایـد به ایـن نکتـه توجه کنیـد که بسـیاری از شـارژرهای تقلبـی بـازار، از برچسـب سامسـونگ روی شـارژر اسـتفاده  میکننـد امـا شـارژر اصلـی، ایـن آرم را روی بدنـه آداپتـور چـاپ می کنـد.


 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

 

آنالیز مدت زمان شارژ شدن


شـما  میتوانیـد با بررسـی مدت زمان شـارژ شـدن گوشـی خـود بـا شـارژرهای مختلف، به اصـل بـودن یـا تقلبی بـودن آن پی ببریـد. شـارژرهای تقلبی برای شـارژ کـردن 50 درصدی تلفـن همـراه شـما بـه بیـش از 30 دقیقـه زمان نیـاز خواهنـد داشـت. این در حالی اسـت کـه اکثـر شـارژرهای اصلـی در مدت زمـان میانگیـن 30 دقیقه ای 50 درصد از شـارژ گوشـی شـما را تامیـن  میکنند.


 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

 

پیداکردن لوگوی UL پشت آداپتور


حـرف اختصـاری UL مخفـف Underwriters Laboratories اسـت. ایـن لوگـو بـه  دسـتگاهها و شـارژرهایی داده  میشـود کـه از یـک فیلتـر ایمنـی خاصـی عبـور کـرده و بـه اصطـلاح اسـتاندارد گرفتـه اند. ایـن لوگو بیان  میکنـد که آداپتـور ایمنی کافـی را برخوردار اسـت و مهـر تاییـدی بـر اصل بـودن شـارژر شـما خواهـد بود.

 

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com
 

توجه به پورت USB


اگر پورت USB آداپتور شـما در سـمت راسـت آداپتور باشـد شـارژر شـما اصلی اسـت و اگر در سـمت چـپ یـا بـالای آداپتور قرار گرفته باشـد، شـارژ تقلبی و فیک اسـت.

 

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com
 

 

 

توجه به نوشته روی آداپتور


توجـه داشـته باشـید کـه جوهـر به کاررفته شـده در شـارژر تقلبـی در اثـر حـرارت آداپتور از بیـن خواهـد رفـت امـا شـارژر اصلـی بـا اسـتفاده از فناوری لیـزری جوهر افشـانی شـده و ثبـات رنـگ خود را از دسـت نخواهد داد. همچنین اسـتفاده از برچسـب و آب شـدن آن در حـرارت شـارژرهای تقلبـی  میتوانـد بیانگـر این موضوع باشـد.

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

 

خرید باتری اصلی سامسونگ

 


 
توجه به نقص شارژر


شـارژرهای اصلـی معمـولا بـا اصـول  حرفـهای طراحـی  میشـوند و بـه راحتـی نمی تـوان نقـص یـا بی نظمـی در طراحـی بدنه آنها مشـاهده کـرد. اما در شـارژرهای تقلبـی به راحتی می تـوان گوشـه های پلاسـتیکی را روی قطعـات بدنه مشـاهده کـرد که به نوعـی نقص فنی اسـت و گـواه از تقلبـی بـودن شـارژر می دهد.

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 

توجه به تغییر ظاهر شارژر


از آنجایـی کـه بـا رشـد تکنولـوژی دائما شـاهد تغییر شـاهر شـارژرها مانند: شـارژر سـریع وایرلـس و... هسـتیم، تشـخیص اصـل بـودن شـارژرها از روی ظواهر آنها  میتواند سـخت شـود. از ایـن رو بهتریـن آزمایش برای تشـخیص اصل بـودن این شـارژرها، توجه به مدت زمان شـارژ شـدن و از دسـت دادن شـارژ است.

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
تشخیص اصل بودن کابل شارژر سامسونگ


تـا بـه اینجـا با روش تشـخیص اصل بـودن و تقلبی بودن آداپتور شـارژر سامسـونگ آشـنا شـدید. در ایـن بخـش از مقالـه قصـد داریـم راه هایـی بـرای تشـخیص اصـل بـودن کابل شـارژر سامسـونگ ارائـه دهیم.

 

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
اتصال هماهنگ کابل به دستگاه


اگـر علـی رغـم اتصـال صحیـح کابل به دسـتگاه شـل بـودن یا افتـادن کابـل از دسـتگاه را مشـاهده کردید، یک شـارژر تقلبی دارید. شـارژهای اصلی با طراحی سامسـونگ و شـرکت سـازنده گوشـی بـه طـور مهندسـی شـده ایـن  پورتهـا را طراحـی  میکننـد کـه کابـل بـه صـورت هماهنـگ و کامـل بـه دسـتگاه متصل گـردد. البته امـکان دارد لغزش یا شـل بودن کابل روی دسـتگاه ناشـی از آسـیب دیدن پورت گوشـی باشـد.

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
مشاهده پیغام پاپ آپ


هنگامـی کـه از یـک شـارژ اصلـی بـرای گوشـی خـود اسـتفاده  میکنید، حین شـارژ شـدن یک پاپ آپ ثابت در قسـمت نوتیفیکیشـن دسـتگاه مشـاهده خواهید کرد که روند شـارژ شـدن گوشـی را نشـان می دهـد. همچنیـن در صورت شـارژ شـدن 100 درصدی گوشـی نیز یـک پیغـام منحصر بـه فردی برای شـما ارسـال خواهد شـد.


 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


توجه به شناسایی گوشی در کامپیوتر


اگـر بـا اسـتفاده از کابل USB گوشـی خـود را بـه کامپیوتر وصـل کردید، باید یـک پیغامی مبنـی بـر شناسـایی گوشـی از طرف کامپیوتر در قسـمت نوتیفیکشـن دسـتگاه سامسـونگ خـود دریافـت کنیـد. اگـر بـا اتصال به کابل گوشـی شـما شـناخته نشـود، کابل شـما تقلبی است.

 

 


نحوه یافتن شارژر اصلی سامسونگ


بـا بیـان ایـن تفاسـیر شـاید احسـاس کنید کـه خریـد شـارژر سامسـونگ اصلـی میتواند دردسرسـاز و سـخت باشـد امـا ایـن تصـور اشـتباه اسـت. با انجـام ایـن کارهـا میتوانید شـارژر اصـل و بـا کیفیـت سامسـونگ را دریافـت و خریـداری کنید:


مرحلـه اول: اگـر  میخواهیـد یـک شـارژر اصلی سامسـونگ پیداکـرده و خریـداری کنید، امروزه به راحتی از  وبسـایت های که کالای اصلی با گارانتی ارایه می دهند می توانید  مراجعـه کنید و شارژر سامسونگ مورد نظر خود به لحاظ سارزگاری با گوشی شما تهیه کنید.

 

 

 

خرید شارژر اصلی سامسونگ

 


اطلاعات اضافی


•    امـروزه دو نوع شـارژ وجـود دارد که شـارژرهای جدیدتـر معمولا بزرگتر از شـارژرهای قبلـی هسـتند و ایـن بـه دلیـل افزایـش قـدرت مـورد نیـاز بـرای گوشی هاسـت.


•    شـارژرهای بزرگتـر معمولا برای  دسـتگاههایی اسـتفاده  میشـوند که از باتـری بزرگی بهـره منـد هسـتند و بـه انـرژی بیشـتری نیـاز دارنـد. بـرای مثـال Galaxy Note2


•    هـردوی ایـن شـارژرهای به عنوان شـارژر مسـافرتی یـا Travel Adapter شـناخته  میشـوند کـه در سـمت راسـت بـالای ایـن شـارژرها قیـد شـده اسـت.


ما برای روشن تر شدن موضوع و مقایسه کامل تر تصمیم گرفتیم دو تا شارژر سامسونگ که از نطر ظاهری تفاوت کمی در نگاه اول نسبت به هم دارند رو مورد بررسی قرار بدیم تا تفاوت های متریال استفاده شده در تولید شارژر ها رو با هم مقایسه کنیم با این مقایسه شما راحت تر تفاوت های شارژر اصل و کپی را متوجه خواهید شد


1.در تصویر زیر که کاملا هم گویاست  ما قسمت بالای هر دو شارژر جدا کردیم شما شاهد تفاوت قطعات استفاده شده در تولید شارژر می بینید

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
2. در تصویر بعدی پشت قسمت جدا شده رو در ککنار هم می بینید جنس پلاستیک مصرفی که در ساخت بدنه شارژر ها استفاده شده می بینید

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
3.در عکس بعدی کاملا لوگو سامسونگ مشخص هست و کیفیت چاپ کاملا گویا ست در مقایسه با هم دیگر

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
4.در عکس بعدی هم کاملا تفاوت نوع نوشته ها بر روی بدنه شارژر مشخص هست در ضمن به علت سختی زیاد بدنه شارزر اصلی ما مجبور شدیم فشار بیشتری وارد کنیم که باعث صدمه بیشتر به به بدنه اون شد

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
5. برد نمونه کپی رو در این عکس ببینید به غیر از تفاوت های قابل توجه بین شارژرهای اصلی و تقلبی سامسونگ، ممکن است برخی تغییرات در مدارهای آن ها و نیز قدرت خروجی و میزان جریان وجود داشته باشد. در نظر داشته باشید که مدارهای ضعیف ساخته شده یک شارژر که محدوده قدرت خروجی متفاوتی با شارژرهای اصلی دارند ممکن است پیوسته به گوشی شما آسیب بزند.

 

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
6. برد نمونه اورجینال هم در این عکس ببینید

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com

 

خرید شارژر اصلی سامسونگ

 


 
7.در این عکس هر دو برد را در کنار هم ببینید و تفاوت در نوع ساخت و کیفیت تولید کاملا اشکار است

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
8.در این عکس هم هر دو برد را در کنار هم از جهت دیگر خواهید دید

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 
9. در این عکس هم بدنه شارژر  ها رو در کنار هم خواهید دید می بینید که در شارژر های اصلی از پیج و مهره استفاده شده و دز شاژر های کپی از پیچ بدون مهره

 

شارژر اصلی سامسونگ  https://gsmbattery.com


 

پایان...
 

 

نظرات

captcha Refresh
ابراهیم
۱۳۹۹/۰۱/۲۲۰۰
پاسخ9 نکته ای که باید هر کسی بهشون توجه کند. به نظر میرسد که گاهی تشخیص شارژر اصلی سخت می شود. برای همین:
1- از جای خوشنام خرید کنید. جایی که دیگران آن را معرفی کرده و به آن اعتماد دارند.
2- از جایی که مطمئن هستید که در صورتی که از شارژرتان راضی نبودید، با خیال راحت آن را از شما پس بگیرند.

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 21

آخرین محصولات

خرید باتری اصلی موبایل و شارژر اصلی و کابل
خرید شارژر کابل اصلی ایفون

برای اطلاع از آخرین تخفیف ها و جدید ترین کالاها عضو شوید