بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد جی اس ام باتری کاملا محفوظ می باشد

باتری آیفون X یا باتری سامسونگ S9 Plus ؟

باتری آیفون X یا باتری سامسونگ S9 Plus ؟
چکیده این مطلب : انتشار : 1398/01/17 0 نظر

شـرکت اپـل  گوشـیهای پرچمـدار خـود را بـه روش هـای مختلـف و بـه صـورت متـداول بررسـی و آزمایـش کـرده اسـت تـا از میـزان عمـر باتـری  گوشـیهای خـود بـه ویژه گوشـی جدیـد iphone x مطمئـن شـود. امـا آیـا باتری این گوشـی مقابـل رقیب اصلی خـود یعنی سامسـونگ گلکسـی s9+  میتوانـد خـودی نشـان دهـد یـا خیـر؟

 

شـرکت اپـل  گوشـیهای پرچمـدار خـود را بـه روش هـای مختلـف و بـه صـورت متـداول بررسـی و آزمایـش کـرده اسـت تـا از میـزان عمـر باتـری  گوشـیهای خـود بـه ویژه گوشـی جدیـد iphone x مطمئـن شـود. امـا آیـا باتری این گوشـی مقابـل رقیب اصلی خـود یعنی سامسـونگ گلکسـی s9+  میتوانـد خـودی نشـان دهـد یـا خیـر؟

مـا آزمایشـات مختلفی برای مقایسـه عمـر باتری گوشـی iphone x  بـا Galaxy S9+ انجام دادیـم و طـی ایـن آزمایشـات قطعـهای از پـازل برتـری یکـی از ایـن دو گوشـی نسـبت بـه یکدیگـر در ایـن مقالـه کامـل خواهـد شـد. آن قطعـه عمـر باتری این دو گوشـی اسـت.


صفحات نمایش و باتریهای دو گوشی


در طراحـی صفحـه نمایش هر دو گوشـی، از فناوری OLED اسـتفاده شـده اسـت کـه مزایا و معایـب خـاص خـود را دارد. از طرفـی، فناوری OLED به این معناسـت که هر پیکسـل دارای نـور پـس زمینـه تاریـک جداگانـه ای اسـت که به پیکسـلها ایـن اجـازه را می دهـد تا فقط انـرژی لازم را بـرای نـور دلخـواه بـه کار گیرند.

 

ایـن موضوع میتوانـد تاثیر فوقالعـادهای در افزایـش عمـر باتری و ذخیره انرژی داشـته باشـد. 


برعکـس. فنـاوری OLED هنگامـی کـه  رنگهـای روشـن در صفحـه نمایـش نشـان داده  میشـود باعـث افزایـش مصـرف انـرژی و کاهـش عمـر باتـری  میگردد. بـر همین اسـاس ،اسـتفاده از حالـت Auto Brightness و یـک تـم تاریـک  میتواند تاثیر بسـزایی در افزایش ذخیـره انـرژی و عمـر باتری داشـته باشـد.


اگـر بـه تصویـر بـالا نگاه کنیـد، متوجـه خواهید شـد کـه Galaxy S9+ در مقایسـه با رقیب خـود دارای صفحـه نمایش بزرگتر و رزولوشـن بیشـتری اسـت، بنابراین بدیهی اسـت که باید باتـری بیشـتری در مقایسـه بـا رقیـب کوچکتـر خود مصـرف کند. دسـتگاه بزرگتـر)  GalaxyS9+ ( دارای باتـری 3500mAh اسـت کـه حدود 29٪ بزرگتر و قدرتمنـد تر از باتری 2716mAh گوشـی iphone x   می باشـد.

بنابراین شـاید به نظر برسـد که مقایسـه باتری سامسـونگ Galaxy s9 بـا ظرفیت 3000mAh و بـا پرچمـدار اپـل عادلانـه تـر باشـد امـا در این مقایسـه خـاص، مـا بهتریـن پرچمداران دو شـرکت بـزرگ را وارد بازی کـرده ایم.


آزمایش اول: مصرف هر شب باتری


بـه طـور کلـی لین نوع مقایسـه  میتواند آسـان باشـد. ما دو گوشـی را در شـرایط یکسـان و بـدون اجـرای هیچگونه اپلیکیشـن به مدت یـک روز مورد بررسـی قرار دادیم. هر دو گوشـی با اسـتفاده از شـارژر در جعبه به اندازه 100 درصد شـارژ شـدند و تمام اپلیکیشـن هایی که در پـس زمینـه فعـال بودنـد غیر فعال شـدند. دو گوشـی تـا صبح روز بعـد در دفتر نگـه داری و در فضـای برابر آزمایش شـدند.

 


 
تقریبـا بعـد از 16 سـاعت، باتری پرچمدار سامسـونگ بـه 85 درصد و باتری گوشـی  iphone  x روی عـدد 99 درصـد باقـی مانـده بـود. البتـه بسـیار از کاربـران نیز ادعـا میکنند کـه باتری iphone x در حالـت کار نیـز بهتـر عمـل میکنـد و ممکن اسـت این ادعا درسـت باشـد.


آزمایش دوم: استفاده از Youtube


هفته گذشـته آزمایشـی طراحی کردیم تا دو گوشـی در در حالت اسـتفاده از سـرویس ویدیو Youtube بررسـی کنیـم. گوشـی iphone x در حالـت شـب Youtube مـورد آزمایـش قرار گرفـت امـا متاسـفانه حالت شـب این سـرویس بـرای اندروید در دسـترس نبود و مـا مجبور شـدیم در حالـت پیشـفرض اقدام به تسـت دو گوشـی کنیم.

 


 
آزمایـش در روشـنایی حـدود 80 درصـد بـا پخـش یـک فیلـم 3 سـاعته از یوتیوب آغاز شـد و پـس از پایـان، پرچمـدار اپـل بـه درصـد 55 و پرچمـدار سامسـونگ بـه 67 درصد رسـیده بودنـد. برهمیـن اسـاس ،Galaxy S9+ در مقایسـه بـا iphone x  رتبـه بهتـری کسـب کرد.


آزمایش سوم: بازی کردن


در ایـن آزمایـش، یـک بـازی تقریبـا گرافیکـی بـا نـام 5v5 Vainglory در هـر دو گوشـی به مـدت دقیقا یک سـاعت تسـت شـد. البته ما سـعی کردیم بـازی Fortnite را مـورد آزمایش قـرار دهیـم امـا ایـن بازی فقـط بـرای سیسـتم های IOS در دسـترس بـود. روشـنایی هر دو دسـتگاه را روی حداکثـر قـرار داده و آزمایـش را شـروع کردیم.


پـس از یـک سـاعت بازی کـردن، گوشـی Iphone x بـه 87 درصـد و گوشـی  +Galaxy S9 بـه 84 درصـد رسـیده بودنـد. البتـه از آنجایی کـه پرچمدار سامسـونگ دارای باتـری بزرگتری نسـبت بـه گوشـی جدیـد اپـل اسـت، احتمـال دارد باتری ایـن گوشـی دیرتـر از iphone x  خالی شـود.

 


 
آزمایش چهارم: تست مصرف باتری در قسمت های جزئی


شـاید دقیقتریـن آزمایـش برای مصـرف باتـری، اسـتفاده از روش  Geekbench4 در هر دو گوشـی باشـد. اولیـن قـدم، آزمایـش      اپلیکیشـنهای جزئـی اسـت. اپلیکیشـن هایی که هم از صفحـه نمایـش اسـتفاده  میکننـد و هـم پردازنـده را اشـغال  مینماینـد. ایـن آزمایش به مـدت 3 سـاعت بـدون توقف انجام شـد.


بعـد از انجـام ایـن تسـت، گوشـی iphone x بـه 40 درصد تقلیل پیـدا کرد و امتیـاز 2566 را بـه خـود اختصـاص داد. اما نتیجه برای گوشـی Galaxy S9+ بسـیار چشـمگیر بـود و امتیاز خوبـی را بـه ارمغـان آورد. ایـن گوشـی در پایـان 3 سـاعت 63 درصد شـارژ داشـت و امتیاز 4592 را از آن خـود کـرد کـه حـدود 79 درصـد از امتیاز رقیبش بالاتر اسـت.


بـا انجـام ایـن آزمایـش متوجـه شـدیم کـه گوشـی Galaxy S9+ در آزمایشـات  طولانیتـر باتـری بسـیار بهتـر عمـل  میکنـد. علاوه بر این مشـخص شـد کـه گوشـی iphone x درصد شـارژ را بعـد از شـارژ 100 درصـد به صورت اشـتباه نشـان  میدهـد و درصد واقعـی را نمایان  نمیسـازد و هنگامـی کـه باتـری ایـن گوشـی به صفـر درصد نزدیک  میشـود، سـعی  میکند تـا بـه سـرعت از درصـد واقعـی خـود بهره بگیـرد تا مدت بیشـتری روشـن باقـی بماند.

 


 
آزمایش پنجم: تست عمر باتری به طور کلی


ایـن تسـت نیـز هماننـد آزمایش قبلـی انجام  میشـود با ایـن تفاوت کـه زمان تخلیـه کامل شـارژ در آزمایـش  Geekbench4 انـدازه گیری و مقایسـه  میشـود. در ایـن آزمایش هر دو گوشـی در شـرایط یکسـان قرار گرفتند و باتری گوشـی iphone x طی مدت 4 سـاعت و 45 دقیقـه تخلیـه شـد و امتیـاز 2845 را بدسـت آورد. ایـن امتیاز در مقایسـه با امتیـاز آزمایش قبلـی، اندکی بهتر اسـت.


امـا گوشـی Galaxy S9+ در ایـن مرحلـه نیـز امتیاز بسـیار خوبـی بدسـت آورد و طی مدت 7 سـاعت و 22 دقیقـه بـه طـور کامل تخلیه شـد و امتیاز قابـل توجـه 4420 را از آن خود کرد .ایـن آزمایـش به خوبی مشـخص کرد که باتری پرچمدار سامسـونگ در مقایسـه بـا پرچمدار اپـل بهتر اسـت. امـا چرا ایـن آزمایـشنمیتواند عادلانه باشـد؟


درواقع همانطور که گفته شـد، گوشـی Galaxy S9+ دارای باتری بزرگتری نسـبت به گوشـی Iphone x اسـت و ایـن موضـوع نیـز باعـث شـده یک مزیـت رقابتی بـرای سامسـونگ در نظـر بگیریـم. اما معیار دیگری نیز برای سـنجش دو گوشـی وجـود دارد: عملکـرد      پردازندهها .جالـب اسـت بدانید طـی تسـت Geekbench عملکـرد پردازنـده  iphone x در حالت تک  هسـتهای حدود دو برابر گوشـی Galaxy s9+ اسـت. همچنین عملکرد پردازنده این گوشـی در حالـت چند هسـته ای ،26 درصد امتیاز بیشـتری نسـبت بـه پرچمدار سامسـونگ دریافت کرده اسـت.


بنابرایـن می تـوان گفت که گوشـی Samsung Galaxy s9+ از لحاظ عمر باتری در مقایسـه بـا iphone x برتـر اسـت. اگـر چه انـدازه باتری این گوشـی از رقیب خود بزرگتر میباشـد.

 


 

 

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 5

آخرین محصولات

برای اطلاع از آخرین تخفیف ها و جدید ترین کالاها عضو شوید