بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد جی اس ام باتری کاملا محفوظ می باشد

25 گوشی برتر از نظر باتری 2019

25 گوشی برتر از نظر باتری 2019
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/12/23 0 نظر

بسیاری ار افراد میزان شارژ باتری گوشی موبایل برایشان بسیار حائز اهمیت است شرکت های بزرگ تولید کننده گوشیهای موبایل  در جهان  با هم در رقابت شدیدی هستند برای تولید موبایل هایی که از نظر باتری دارای  توان بالاتری باشند  , ما 25 مدل از برترین موبایل های جهان را از نظر توان باتری بررسی کردیم برای انتخاب گوشی موبایل با توان باتری بالاتر با ما همراه باشید

 

           25 گوشی برتر موبایل                      

                                                                      از لحاظ مدت زمان ذخیره

                                       باتری

                                  

 

ا
ینجـا قصد داریم گوشـی بـادوام و مقاومـی از asus با نـام Zoom 3 Zenfone را معرفی کنیـم. ایـن گوشـی  میتوانـد در بازار رقابتـی به دلیل دارا بـودن دوربین دوگانـه عقب و زوم اپتیـکال خـود رقابـت کنـد امـا ویژگی برجسـته تر آن، طـول عمر زیـاد و ذخیره عالـی باتری آن اسـت. بـه راسـتی ایـن گوشـی، بهتریـن نتیـاج را از بیـن رقبـای خـود در آزمایش طول عمـر باتری کسـب کرده اسـت.همانطـور کـه در تصویـر بـالا  میبینیـد، گوشـی Cat S41 بعـد از zoom 3 Zenphone بـا اختـاف 90 دقیقـه در رتبـه دوم قـرار گرفتـه اسـت. اما ایـن نکته را یادآور شـویم کـه به جز رتبـه اول لیسـت، تنهـا گوشـی اسـت کـه در آزمایـش مـا موفق بـه ذخیـره باتـری بیش از 15 سـاعت شـده اسـت. (همچنیـن کمپانـی asus در سـال جـاری  میخواهد گوشـی با نام max 4 Zenfone و باتـری 5000 میلـی آمپـری تولیـد کنـد کـه حـدود 15 سـاعت باتری را ذخیـره می کند).


عـاوه بـر کمپانی ایسـوس، شـرکت موتـورولا نیـز در آزمایـش مـا خودنمایی  میکنـد. این شـرکت بـا سـاخت گوشی موتورولا    Moto E Plus  نشـان داد کـه موتورولا نیز  میتواند گوشـی بـا ذخیره باتـری 14 سـاعت و 48 دقیقـه بسـازد. اهمیـت ایـن موضـوع درحالی کـه  Moto E4 Plus تقریبـا دو سـاعت از رتبـه اول لیسـت مـا فاصلـه دارد و قیمتـی کمتـر از 200$ را شـامل می شـود، بـه خوبـی قابل مشـاهده اسـت.

 


در آزمایشـی کـه مـا طراحـی کرده ایـم ،25 گوشـی برتـر جهـان از نظـر ذخیـره و طـول عمر باتـری مشـخص شـدند. این آزمایش بر پایه گشـت و گـذار مداوم در اینترنت بـا تکنولوژی LTE طراحـی و زمـان ذخیـره باتـری  گوشـیها تـا زمانـی کـه خامـوش شـوند اجـرا شـد .در ایـن لیسـت شـما  میتوانیـد از  گوشـیهای ارزان قیمـت ماننـد Moto E4 Plus تـا  گوشـیهای گـران قیمـت و پرچمـدار  کمپانیهـای بـزرگ ماننـد: کمپانـی  اپل ایفون 8 و از هواوی گوشی mate 10 pro از شرکت گوگل گوشی pixl phone  و از کمپانی سامسونگ مدل بسیار پر فروش گلکسی Note 8 

 


اگـر در ایـن لیسـت نـام دو گوشـی جدیـد سامسـونگ S9 و Plus S9 را ندیدیـد، تعجـب نکنیـد. در آزمایـش مـا ایـن دو گوشـی با ذخیـره 10 سـاعت و 59 دقیقه رد شـدند و تنها به دلیـل 1 دقیقـه کمبـود از ایـن لیسـت خـارج شـدند. البته زمـان عمـر باتری سامسونگ s9 و عمر باتری سامسونگ s9 پلاس  این دو گوشـی نسـبت بـه میانگیـن 9 سـاعت و 50  دقیقـه ای  گوشـیهای هوشـمند بسـیار خـوب اسـت .جالـب ایـن اسـت که عمـر باتری گوشـی قبلی سامسـونگ یعنـی S8+ آن، تنهـا 5 دقیقه از مـدل قبلـی خود بیشـتر بـود اما گوشـی Galaxy S9 بـا ثبت زمـان ذخیره 10 سـاعت و 25 دقیقـه، حـدود 20 دقیقـه از S8+ پیشـی گرفته اسـت.

 


بـرای اینکـه همـه چیز بـه طور عادلانـه پیش برود، مـا تمام  گوشـیها را روی روشـنایی 051 nit قـرار دادیـم و مطمئن شـدیم که هر گوشـی ،3 بار تسـت می شـود.
امـروزه عمـر باتـری بیـش از چیزهـای دیگـر ماننـد: صفحـه نمایش بـزرگ، پردازنـده قوی و فـوق العـاده و اپلیکیشـن های سـاپورت شـده و... اهمیـت دارد. بعـد از همـه اینهـا، یک دوربیـن قـوی و پیشـرفته بـا رزولوشـن بـالا و قـدرت تصویـر بـرداری در نور خورشـید مهم اسـت. در اینجـا نگاهـی دقیـق تر به  گوشـیهای معرفی شـده در لیسـت خواهیم داشـت.

 

 


Zenfone 3 Zoom 16:45


از ابتدای شـارژ این گوشـی تا خاموش شـدن آن، هیچ مشـکلی شـما را درگیر خود نخواهد کـرد و  میتوانیـد تـا  سـاعتها بـا ایـن گوشـی کار کنیـد. ویژگـی بـزرگ آخریـن نسـخه از گوشـی های Zenfone ایسـوس، داشـتن باتـری بـزرگ 5000 میلـی آمپـری اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه پردازنـده بـه کار رفتـه در آن( 625 Snapdragon) سـریعترین پردازنده جهـان نیسـت. همچنیـن گوشـی Zoom 3 Zenfone بـه شـما ایـن امـکان را  میدهـد تـا گوشـی های دیگـر را شـارژ کنیـد و بـا اسـتفاده از قابلیت شـارژ معکـوس آن، بـه عنوان پاوربانـک از ایـن گوشـی بهـره ببرید.

 

 


 
Zenfone 4 Max 15:16


در ایـن مـدل از گوشـی کمپانـی asus نیز برجسـته ترین ویژگـی، عمر باتری آن اسـت چرا ایـن گوشـی مجهـز بـه یـک باتـری غـول پیکـر 5000 میلی آمپـری اسـت و عمر باتـری بالغ بـر 15 سـاعت و 16 دقیقـه آن در آزمایـش مـا خـودی نشـان داده اسـت. نکتـه قابـل توجه اینجاسـت کـه قیمت این دسـتگاه فـوق العاده، بـه کمتـر از 200 دلار می رسـد. البته طراحی نـرم افـزاری آن و همچنیـن طراحی صفحه نمایش و فیزیک گوشـی بسـیار شـیک و جذاب بـه نظـر      میرسـد. بنابرایـن اگـر      میخواهیـد یـک گوشـی ارزان قیمـت بـا عمـر باتـری بالا داشـته باشـید ،Max 4 Zenfone از بهتریـن گزینه هاسـت.

 


 
Cat 41S 15:19
 
اگـر شـما هـم جـزو آن افرادی هسـتید کـه از دوام و اسـتحکام گوشـی Cat S60 خوشـتان می آیـد امـا قیمـت 600 دلاری آن را    نمیتوانیـد درک کنیـد، گوشـی Cat S41 گزینـه خوبـی اسـت .Cat S41 یـک تلفـن همراه ارزان بـا باتری بی نظیـر 5000 میلی آمپری مناسـب برای عوامـل شـغلی و خـارج از منـزل اسـت. نه تنها این گوشـی در مصـاف بـا Zanfone 4 رتبه بالاتـری بدسـت آورده، بلکـه شـما  میتوانیـد از ایـن گوشـی بـه عنوان شـارژر گوشـی های دیگـر اسـتفاده کنیـد و از قابلیـت شـارژ معکـوس آن لـذت ببریـد. البتـه مـا از دوربین این گوشـی انتظـار کارکـرد بهتـری داشـتیم اما اگر یـک تلفن همراه کـم هزینه با عمـر باتری بالا  میخواهیـد، این گوشـی مناسـب شماسـت.

 


 
Moto E4 Plus 14:48


ایـن گوشـی بـه خوبـی تاثیـر باتـری 5000 میلی آمپـری بر عمـر باتری دسـتگاهها را نشـان می دهـد. در اولیـن   نسـخه ها از Moto E4 شـاهد عمـر باتـری نـا امیـد کننـده و افـت زیاد فـروش ایـن گوشـی بودیـم امـا کمپانـی موتـورولا در اقدامـی عالی، باتـری این دسـتگاه را تقویـت کـرد و نتایـج فـوق العـاده ای در آزمایشـات بدسـت آورد و عمر باتری این گوشـی را بـه نزدیـک 15 سـاعت رسـاند. ایـن آمـار بـرای یک گوشـی حداکثـر 200 دلاری کـه اتفاقا دوربیـن و صفحـه نمایـش خوبـی هـم دارد فوق العاده اسـت.

 

 


 
Huawei Mate 10 Pro 14:39


از میـان پرچمـداران بـزرگ، بالاخـره این گوشـی در رده چهارم لیسـت قرار گرفـت. پرچمدار هـوآوی بـا سـخت افزار عالـی و باتـری 4000 میلی آمپری خـود و صفحه نمایـش 6 اینچی ،بیـش از 14 سـاعت و 30 دقیقـه عمـر باتـری دارد. این میـزان عمر باتری، حدود 2 سـاعت از عمـر باتـری Google Pixel Xl2 و تقریبـا 4 سـاعت از عمر باتـری  ایفون 8 پلاس  بیشـتر اسـت. همچنیـن امکان شـارژ معکوس موجود در این گوشـی به شـما ایـن اجازه را  میدهـد تا گوشـی های دیگـر را شـارژ کنید.

 

 

 


 
LG X Power 12:58


هنگام کار با این گوشـی متوجه خواهید شـد که LG X Power به سـختی باتری از دسـت  میدهـد و نیازهـای شـما را تـا سـاعتها بـرآورده می سـازد. همچنیـن در اسـتفاده روزمره از ایـن گوشـی، نیـازی بـه شـارژ روزانـه نخواهیـد داشـت و بـه راحتـی  میتوانید تـا روزها از شـارژ فـوق العـاده LG X Power اسـتفاده کنیـد. ایـن درحالـی اسـت که صفحـه نمایش ،طراحـی بدنـه و دوربیـن هـای فوق العاده آن، شـما را با قیمـت زیر 100 دلاری خود شـگفت زده خواهـد کـرد. البتـه این گوشـی، فقط پیش نمایشـی از گوشـی بعدی ال جـی به نام  X2 Power اسـت کـه در اواخـر امسـال با باتـری 4500 میلـی آمپری عرضه می شـود.

 


 
BlackBerry Keyone 12:47


کیبـورد بـه کار رفته در این گوشـی، سـاخته شـرکت TCL اسـت کـه ویژگی بارز این گوشـی بـه حسـاب می آیـد امـا  نمیتـوان از عمـر باتـری شـگفت انگیز این گوشـی چشـم پوشـی کـرد. مـن در ایـن آزمایـش، متوجه شـدیم کـه باتری این گوشـی، تنهـا چند دقیقـه کمتر از 13 سـاعت عمـر دارد و ایـن بـه خاطـر بزرگتریـن باتـری بـه کار رفته در گوشـی بلـک بری با قـدرت 3505 میلـی آمپری اسـت. حتی اگر شـارژ گوشـی شـما تمام شـود، با قابلیت شـارژ آسـان نسـخه 3 بـه کار رفتـه در Keyone  میتوانیـد طـی نیـم سـاعت این گوشـی را تا 05 درصـد شـارژ کنیـد. همچنیـن Boost Mode ایـن گوشـی، بهـره وری شـارژ را بـه حداکثر می رسـاند.

 

 

 

 


 
Sony Xperia XA2 Ultra 12:46


عمـر باتـری فوق العاده این گوشـی با صفحه نمایـش 6 اینچی خـود از مهمترین ویژگی های Ultra Xperia XA2 اسـت کـه توسـط کمپانـی سـونی عرضـه شـده اسـت. عمـر تقریبـی باتـری 3580 میلـی آمپـری این گوشـی در آزمایش ما حدود 12 سـاعت و 46 دقیقه شـد که رقـم خوبـی محصـوب می شـود. همچنین ما آزمایش سـرعت شـارژ شـدن را اجـرا کردیم و متوجـه شـدیم کـه ظـرف مـدت 15 دقیقـه، تنهـا 19 درصـد و پس از گذشـت 1 سـاعت، تنها 56 درصد شـارژ شـده بود.

 


 
Cat 60S 12:42


در مـورد یـک گوشـی با دوام و مسـتحکم صحبـت خواهیم کـرد .Cast S60 یک گوشـی با دوام اسـت کـه بسـیار فـوق العـاده طراحـی شـده و میتواند در عمـق 6 پایـی آب به مدت 30 دقیقـه دوام آورد و آب را عبـور ندهـد. حتـی در اینگونـه آزمایشهـا هـم مصـرف باتری آن از 12:42 تـکان نخـورد. اگـر قابلیـت تصویربـرداری در نور خورشـید برایتان مهم نیسـت ، میتوانیـد از مـدل S41 ایـن گوشـی کـه مـدت بیشـتری باتـری را ذخیـره میکند اسـتفاده کنید .

 


 
Google Pixel 2 Xl 12:09


اگـر بـه دنبال یک پرچمدار عالی با عمر باتری زیاد هسـتید، این گوشـی مناسـب شماسـت .آخریـن نسـخه از گوشـیهای اپـل و سامسـونگ را فراموش و به نسـخه جدید گوشـی های گـوگل بـا صفحـه نمایـش 6 اینچـی فکـر کنیـد. این گوشـی بـا افتخار در تسـت مـا، مدت زمانـی بالاتـر از 12 سـاعت نشـان داد. همچنین ما متوجه شـدیم کـه  XL 2 Google Pixelماننـد   گوشـیهای جدیـد سامسـونگ و iphone 8+ از قابلیت شـارژ وایرلس بهـره می برد.

 


 
ZTE Blade V8 Pro 12:08


کمپانـی ZTE بـا ارائـه گوشـی Pro Blade V8 در بـازه قیمت 229 دلاری، بسـیار رشـد کرد و توانسـت ایـن گوشـی را بـه عمـر باتری بالایـی برسـاند. عمر باتری این گوشـی بـه قدری مطلـوب اسـت کـه در طـول یـک روز کامـل بـدون مکـث کار می کنـد و در آزمایـش ما هم رقـم 12 سـاعت و 8 دقیقـه را به خود اختصاص داده اسـت. عـاوه بر عمر باتری بسـیار بالا ،ایـن گوشـی حـاوی ویژگی هـای بارز دیگـری نیز هسـت. این ویژگی هـا عبارتند از: سنسـور اثـر انگشـت و دوربیـن عقـب دوگانه. وجـود تمام این ویژگـی ها در یک گوشـی برای عاقه مندان بسـیار جذاب اسـت.

 

 

 

 


 
Sony Xperia X Performance 12:01


کمپانـی سـونی صفـت شـاهکار را در نـام ایـن گوشـی، بی خود قـرار نداده اسـت. بـا اینکه  گوشـیهای سـریع تـری در بـازار وجـود دارد امـا Xperia X Performance بـا پردازنـده چهـار  هسـتهای خـود، هنـوز هـم خودنمایـی  میکنـد. ایـن عملکـرد بـی نظیـر، روی عمـر باتـری اثـر مخربـی  نمیگـذارد چـرا کـه در آزمایـش ما، عمـر باتری سونی در این گوشـی بـه بیش از 12 سـاعت رسـیده اسـت. البتـه نکتـه قابل توجه اینجاسـت که  گوشـیهای جدیدتر سـونی در راه هسـتند. بـه عنـوان مثـال: گوشـی Premium Xperia XZ2 در تابسـتان امسـال با باتـری 3540 میلـی آمپـری عرضه خواهد شـد.

 

 


 
ZTE MAX XL  11:53


عمـر باتری این گوشـی یکـی از   ویژگیهایی بود که شـرکت ZTE در مـورد بودجه اختصاص یافتـه بـرای آن توافـق نکـرد. البتـه بایـد از باتـری 3990 میلـی آمپری این گوشـی متشـکر باشـیم کـه نزدیـک به 12 سـاعت در تسـت مـا دوام آورد و شـارژ خـود را نگه داشـت. البته در کنـار عمـر باتـری بسـیار خوبـی کـه ZTE MAX XL دارد، صفحه نمایش بـزرگ 6 اینچی آن و همچنیـن رزولوشـن تصویـر Full HD ایـن گوشـی شـما را شـگفت زده خواهـد کـرد .ایـن گوشـی امـکان خریـد از شـرکتهای نماینـده خـود را فراهم سـاخته و شـما  میتوانید از اینگونـه شـرکتها، گوشـی فـوق را بـا 99 دلار هزینه تهیـه کنید.

 

 

 

 


 
Moto G5S Plus 11:50


این گوشـی دارای  تفاوتهایی نسـبت به مدل مشـابه خود با نام Plus Moto G5 اسـت . تفاوتهایـی مثـل صفحـه نمایـش بزرگتـر و دوربیـن عقـب دوگانـه کـه باعث ایجـاد مدل جدید و قدرتمند G5S Plus شـده اسـت. البته عمر باتری این دو گوشـی در آزمایشـات ما عمـا یکسـان بـود و هـر دوی آنهـا از باتـری 3000 میلی آمپری بهـره  میبرنـد. بنابراین عمر باتـری از فاکتورهـای تفـاوت ایـن دو گوشـی بـا هم نخواهـد بود. شـایان ذکر اسـت مدل G5S Plus حـدود 7 دقیقـه بیشـتر از مـدل قبلـی خـود باتـری را ذخیره  میکنـد. همچنین قابلیـت شـارژ سـریع موجـود در ایـن گوشـی به شـما ایـن امـکان را  میدهد تا به سـرعت گوشـی خود را شـارژ کنید.

 


 
Sony Xperia XZ Two 11:47


 گوشـیهای سـونی در لیسـت مـا جایگاه مکـرری داشـته و دارنـد و پرچمدار جدید شـرکت سـونی بـا نـام Xperia XZ2 نیـز از ایـن قاعـده مسـتثناء نیسـت. ایـن گوشـی در آزمـون باتـری مـا از   شـرکتهای سامسـونگ و اپـل کمـی جـا مانـده اسـت امـا رقم خـوب نزدیک بـه 12 سـاعت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. دو گوشـی Pro 10 Mate و  XL 2 Pixelاز پرچمـداران     شـرکتهای بـزرگ بهتـر عمـل کـرده انـد. ویژگـی حفـظ سـامت باتـری بـه کار رفتـه در تکنولـوژی ایـن گوشـی سـبب شـده تـا فشـارهای وارد روی باتـری مدیریت و سـازماندهی شـوند و سـامت باتـری بـه طـور کلی حفـظ گردد.

 

 


 
Blackberry Motion 11:44

گـر بـه دنبـال گوشـی با بهـره وری فـوق العاده و امنیـت بالا از برنـد بلک بری هسـتید و از صفحـه کلید فیزیکی گوشـی ها خوشـتان نمی آیـد، گوشـی Blackberry Motion انتخاب مناسـبی  میتوانـد باشـد. همچنیـن ایـن مدل از  گوشـیهای بلک بـری، اولین گوشـی ضد آب تولید شـده در این شـرکت اسـت که در سـطح IP67 رتبه بندی شـده اسـت. همچنین بلـک بـری ادعـا  میکنـد کـه بزرگتریـن باتـری بـه کار رفتـه توسـط ایـن شـرکت در مـدل Motion آن قـرار گرفتـه شـده اسـت کـه تـا حـدود 4000 میلی آمپر  میباشـد. این گوشـی بـا کسـب آمـار 11 سـاعت و 44 دقیقه، در لیسـت مـا قرار گرفته اسـت.

 

 

 

 


 
Moto G5 Plus 11:43


هـر وقـت صحبـت از Plus Moto G5 در میان اسـت، به یاد یک مثال درخشـان از گوشـی بـا قابلیـت عمـر باتـری زیـاد در ازای هزینـه پاییـن می افتیـم. ایـن گوشـی بـا قیمـت فوق العـاده 229 دلاری بـرای مـدل 32GB خـود و 299 دلاری برای مـدل 64GB خود یک انتخاب عالـی بـه حسـاب  میآید کـه حتی با قیمـت پایین خود، عمـر باتری بیش از 11 سـاعت و 04  دقیقـهای دارد. قابلیت شـارژ سـریع این گوشـی به شـما این امـکان را  میدهد تـا در عرض 15 دقیقه شـارژ، حدود 6 سـاعت از گوشـی خود اسـتفاده کنید. همچنین این گوشـی دارای صفحـه نمایشـی حرفهای بـه همراه دوربیـن جداگانه و آخرین نسـخه اندرویـد  Noughatاست.

 


 
Moto X4 Android one 11:41


ایـن گوشـی بـا عمـر باتـری بسـیار بـالای خـود، انتخـاب مناسـبی بـرای عاقـه منـدان به سـرویس بـی سـیم Google Project Fi اسـت. عمـر باتـری بـالای ایـن گوشـی بـه شـما ایـن امـکان را  میدهـد تـا وبگـردی  پیوسـتهای را در مـدت بیـش از 11 سـاعت با سـرویس Google Project Fi انجـام دهیـد و بـدون هیـچ گونه مشـکلی، از گوشـی خود اسـتفاده کنیـد. از آنجایـی کـه این گوشـی ارزان ترین تلفـن همراه بـرای کار با سیسـتم  Project Fiگـوگل اسـت،  میتوانـد انتخـاب مناسـب و بـهصرفـهای برای عاقـه مندان باشـد.

 

 


 
Asus Zenfone Max Plus 11:25


نتیجـه فـوق العـاده 11 سـاعت و 25  دقیقـهای ذخیره باتری بـرای این گوشـی در آزمایش ما  میتوانـد بـرگ  برنـدهای بـرای کمپانـی ایسـوس و مـدل Zenfone Max Plus آن باشـد .البتـه شـایان ذکر اسـت این گوشـی توسـط شـرکت ایسـوس سـاخته شـده کـه تخصصی در سـاخت  گوشـیهایی بـا عمـر باتـری بـالا دارد و امکانـات  ویـژهای ماننـد دوربیـن عقب دوگانـه در بعضـی از مدل هـای خـود ماننـد Zoom 3 Zenfone لحـاظ  میکنـد. قابلیـت شـارژ معکـوس بـه کار رفتـه در ایـن گوشـی به شـما ایـن امـکان را  میدهد تا گوشـی های دیگـر را بـا اسـتفاده از Zenfone Max Plus شـارژ کنیـد و بـه عنـوان یک منبـع تغذیه از این گوشـی بهـره ببرید.

 

 


 
ZTE Blade Z Max 11:23


بگذاریـد گوشـی دیگـری را به شـما معرفی کنیم کـه در طـول روز      میتواند بـدون هیچگونه شـارژ شـدن، باتـری خـود را حفـظ کنـد و کارایـی داشـته باشـد. قیمـت کمتـر از 100 دلاری ایـن گوشـی باعـث شـده اسـت تـا ایـن تلفـن همـراه به یـک دسـتگاه منحصـر به فـرد و عالـی تبدیـل شـود. بـا این حال، گوشـی فـوق در آزمایش مـا از پرچمـداران سامسـونگ و اپـل بـا مـدت زمـان ذخیـره باتـری 11 سـاعت و 23 دقیقـه عبور کـرد. همچنین این گوشـی  ویژگیهـای خاصـی ماننـد دوربیـن عقـب دوگانـه دارد کـه بـا توجـه بـه قیمت آن، بسـیار شـگفت انگیـز خواهـد بود.

 

 


 
iphone 8 Plus 11:16


گوشـی جدیـد کمپانـی اپـل بعـد از Plus 7 iphone آمـده کـه بـا بهبـود عمـر باتـری 54  دقیقـهای عضـو پرچمـداران اپـل شـده اسـت. پردازنـده جدیـد و قدرتمنـد Bionic A11 به کار رفتـه در ایـن گوشـی نـه تنهـا باعـث افزایـش سـرعت و عملکـرد گوشـی شـده اسـت ،بلکـه سـبب ذخیـره بیشـتر انـرژی و افزایـش طـول عمـر باتـری گشـته اسـت. البتـه تنهـا ویژگـی طـول عمـر بـالای این گوشـی، پردازنده آن نیسـت. این گوشـی از شـارژ بی سـیم با تکنولـوژی جدیـد Qi بهـره      میبـرد کـه بـه شـما ایـن امـکان را  میدهد تـا به طور سـالم و  بیسـیم گوشـی خـود را شـارژ کنیـد.

 

 


 
LG X Venture 11:12


آخرین نسـخه از گوشـی های LG X با تاکید بر دوام و مقاوت بالا سـاخته شـده اسـت و در ایـن مسـیر، ویژگـی ضد آب بودن آن و دوام بالا و پشـتیبانی سـیلیکونی آن بـه ویژگی های بـارز آن تبدیـل شـده اسـت. البتـه نبایـد از عمـر باتـری فـوق العـاده ایـن گوشـی رد شـد .ایـن گوشـی در آزمایـش مـا، رقـم بیـش از 11 سـاعت را بـه خـود اختصـاص داد و درسـت ماننـد مـدل LG X Power کـه عـدد 12:58 دقیقـه را بـه خـود اختصـاص داده بـود، پرچم گوشـی های LG X را بـالا بـرد.

 

 

 

 


 
Honor 10 View 11:12


جـای تعجـب نیسـت کـه این گوشـی در لیسـت ما قـرار گرفتـه اسـت. این گوشـی آخرین نسـخه از مـدل Honor شـرکت هـواوی اسـت کـه با باتـری 3750 میلـی آمپری خـود، عمر باتـری فـوق العـادهای دارد. این گوشـی با صفحـه نمایش بزرگـی که دارد، همچنـان ذخیره باتـری بیشـاز 11 سـاعت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. مـا در آزمایشـات خـود متوجه شـدیم کـه این دسـتگاه طـی 15 دقیقـه اتصال بـه شـارژر اصلی خـود، تنها 26 درصد شـارژ شـد. امـا ایـن گوشـی بعـد از گذشـت 30 دقیقه، حـدود 56 درصد شـارژ شـده بود.

 

 


 
Galaxy Note8 11:11 


بعـد از مشـکات باتـری 7 Galaxy Note در سـال 2016، کمپانی سامسـونگ تصمیم گرفت تـا روی بحـث باتـری بیشـتر کار کند و آنـرا  کوچکتـر نماید. امـا باتری 3300 میلـی آمپری بـه کار رفتـه در ایـن گوشـی، بـه خوبـی کارایـی خـود را انجـام  میدهـد و حتـی از باتـری Galaxy S8+ کـه بزرگتـر هـم هسـت، حدود 7 دقیقه بیشـتر عمر  میکنـد. همچنین ویژگی شـارژ سـریع موجـود در این گوشـی به شـما این امـکان را  میدهد تـا اتلاف وقت در شـارژ گوشـی را به حداقل برسـانید.

 

 


 
Google Pixel XL 11:11


اگرچه این گوشـی بیش از یک سـال اسـت که روانه بازار شـده اما هر کسـی از گوشـی های گـوگل توقـع عمـر باتـری طولانـی مـدت را دارد. همچنیـن قیمت این مـدل از گوشـی برند گـوگل بـه دلیل انتشـار  نسـخه های جدیدتر کاهـش یافته شـما  میتوانید به طـور تضمینی ،حـدود 11 سـاعت از باتـری ایـن گوشـی اسـتفاده کنید. البتـه مـدل 2 Pixel Xl عمـر باتری بیشـتری دارد امـا اگـر  نمیخواهیـد هزینـه بیشـتری کنیـد، مـدل Pixel XL مختص شـما خواهـد بـود. البتـه گـوگل از سـال 2016 فروش  گوشـیهای خـود را متوقف کرده اسـت.

 

 


 
Google Pixel two 11:07


عمـر باتـری آخریـن مـدل از Pixel پنـج اینچـی گـوگل هماننـد نسـخه قبلـی خـود عمـل  میکنـد امـا بـا 7 دقیقـه تفـاوت ایـن مـدل در صدر قـرار  میگیـرد. البته شـایان ذکر اسـت 2 Google Pixel از گوشـی های صاحـب نـام S8 بـا 10:39 و Iphone 8 بـا 9:54 جلوتـر اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه از قابلیـت شـارژ سـریع نیـز بهره مند اسـت.

 

 

 

 


 

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 5

آخرین محصولات

خرید  باتری اصلی موبایل و شارژر اصلی و کابل
خرید شارژر کابل اصلی ایفون

برای اطلاع از آخرین تخفیف ها و جدید ترین کالاها عضو شوید